Algemene voorwaarden Voedingswaardetabel

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt een aantal definities gebruikt, waaronder het volgende wordt verstaan:

  • Abonnement: de overeenkomst tussen u en Voedingswaardetabel.nl ter zake het gebruik van digitale data. Mogelijke abonnementsvormen zijn een proef-, maand-, kwartaal-, halfjaar- en een jaarabonnement;
    Seoptics: zelfstandige zonder personeel, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel Oost-Brabant onder nr. 17176055.
    U (u/uw): de contractpartij van Voedingswaardetabel.nl ter zake het abonnement;
    Website: de website https://www.voedingswaardetabel.nl.

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk abonnement dat u sluit met Voedingswaardetabel.nl. Bij het afsluiten van een abonnement, gaat u akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.

1.3 Voedingswaardetabel.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk gewenst moment aan te vullen of te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. U wordt geacht bekend te zijn met deze (gewijzigde) algemene voorwaarden, van de inhoud te hebben kennisgenomen en met de toepasselijkheid ervan in te stemmen. Aan de gegevens op de Website kunnen geen rechten worden verleend.

Artikel 2. Aanvraag Abonnement

2.1 Bij het aanvragen van een abonnement moet u de volgende gegevens verstrekken: (fictieve) naam, geslacht en e-mailadres en wachtwoord (versleuteld opgeslagen). Voor gebruik van de dagboeken kan om meer gegevens worden gevraagd zoals onder andere geboortedatum, lengte en gewicht.

2.2 De levering van het betreffende abonnement gaat direct in na een succesvolle betaling.

Artikel 4. Kosten en betaling

4.1 U bent gedurende de looptijd van het abonnement aan Voedingswaardetabel.nl het abonnementsgeld verschuldigd.

4.2 Het abonnementsgeld moet met vooruitbetaling worden betaald.

4.3 Het abonnementsgeld kan één (1) keer per kalenderjaar worden gewijzigd. Wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voor de wijzigingsdatum bekend gemaakt.

Artikel 5. Wijzigen van uw gegevens

5.1 Indien uw gegevens gedurende de looptijd van het abonnement zijn gewijzigd, dient u dit tijdig aan Voedingswaardetabel.nl door te geven door dit in uw profiel aan te passen.

Artikel 6. Looptijd, opzegging en beëindiging Abonnement

6.1 Het abonnement wordt aangegaan voor de aangegeven periode

6.2 Het abonnement gaat u aan voor de gekozen periode. Het abonnement wordt niet stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd. U dient zelf het abonnement op tijd te verlengen.

6.3 Door betaling gaat u akkoord met de levering en heeft u geen recht op herroeping.

6.4 Het abonnement (VWT-account) dient via de website te worden opgezegd.

6.5 Bij opzegging van het abonnement vindt geen restitutie plaats van het reeds betaalde abonnementsgeld.

6.6 Voedingswaardetabel.nl is gerechtigd het Abonnement te beëindigen op de volgende gronden:

  • Misbruik, grof taalgebruik, oneerlijk verkrijgen van data,, hacken.

Artikel 8. Aansprakelijkheid

8.1 Voedingswaardetabel.nl streeft ernaar om de informatie op de Website zo volledig en nauwkeurig mogelijk aan te bieden. Het is echter niet uit te sluiten dat alle opgenomen informatie in alle gevallen ook daadwerkelijk actueel, correct en volledig is. De informatie van de Website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enig bericht vooraf worden aangebracht. Voedingswaardetabel.nl aanvaardt daarom in geen geval aansprakelijkheid in welke vorm dan ook, bij schade of letsel als gevolg van, of voortvloeiend uit het gebruik van de informatie op de Website.

8.2 De Website bevat links naar andere websites, informatiebronnen, gast blogartikelen en reclame die te maken hebben met gezonde voeding, voedingsmiddelen en de productie daarvan. Deze worden u echter alleen als informatie ter beschikking gesteld. De Website kan geen enkele garantie bieden aangaande de kwaliteit en/of volledigheid van deze informatie. Voor de participatie in deze programma’s ontvangt Voedingswaardetabel.nl commissie.

8.3 U vrijwaart Voedingswaardetabel.nl voor vorderingen van derden ten aanzien van het gebruik van de Website door u.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

9.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten en databankrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van de Website, de hieraan ten grondslag liggende programmatuur, evenals met betrekking tot diensten en producten van Voedingswaardetabel.nl, zoals teksten, databanken, gegevens en afbeeldingen (gemaakt in eigen beheer) behoren toe aan Voedingswaardetabel.nl en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets hiervan mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Voedingswaardetabel.nl.

9.2 Van aangekochte afbeeldingen (zgn. stockfoto’s) blijft de leverancier de enige eigenaar. Niets hiervan mag worden vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van de eigenaar.

Artikel 10. Privacy

10.1 Ten behoeve van de aanvraag van het abonnement verwerkt Voedingswaardetabel.nl uw naam, geslacht en e-mailadres. Bij het invullen van het contactformulier moet u de volgende gegevens verstrekken: (fictieve)naam, geslacht, e-mailadres en wachtwoord. Tevens biedt het contactformulier ook de mogelijkheid vrijwillig meerdere privégegevens in te vullen.

10.2 Onze privacy- en cookieverklaring zijn niet van toepassing op websites van anderen waar wij naartoe verwijzen. Wij kunnen van andere websites niet inzien of zij net zo netjes met uw gegevens omgaan, zoals Voedingswaardetabel.nl dat doet. Beland je op een website van een ander bedrijf, vergeet dan niet om goed hun privacy- en cookieverklaring door te lezen voordat u uw persoonsgegevens deelt.

10.3 Deze privacyverklaring kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen.

Door gebruik te maken van de Website gaat u akkoord met bovenstaande voorwaarden.

Artikel 11. Klachten, toepasselijk recht

11.1 U kunt klachten over uw abonnement indienen via het contactformulier.

11.2 Op alle aanbiedingen en abonnementen is Nederlands recht van toepassing.

11.3 Alle geschillen die tussen u en Voedingswaardetabel.nl mochten ontstaan naar aanleiding van (de aanvraag van) het abonnement, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank te Den Haag.

 © Voedingswaardetabel.nl